Shërbimi i vlerësimeve dhe konsulencave

Ekipi i vlerësuesve të pronave të paluajtshme dhe të luajtshme i KRG-së përbëhet prej vlerësuesve të licencuar, të cilët ofrojnë vlerësim zyrtar profesional dhe raporte konsultative mbi pronat patundëshme, bizneseve, projekteve zhvilluesese të reja, si dhe pajisjet dhe makineritë përgjatë gjithë Republikës së Kosovës.

Ekipi ynë i vlerësuesve ofron një gamë të plotë të vlerësimit të menjëhershëm dhe me kosto efektive dhe shërbime këshilluese për të gjithë klientët tanë.

Objektivi ynë primar është që shërbimi ndaj klientit të jetë korrekt dhe profesional, dhe jo vetëm raportim.

Shërbimet tona të vlerësimeve të pronave të patundëshme

 • Vlerësime për Shitje dhe Blerje të pronave
 • Vlerësime për hipotekime
 • Vlerësime për trashigimi
 • Vlerësime tatimore të parapara me ligj
 • Vlerësime të shpronësimeve
 • Urdhër-blerje të detyrueshme
 • Dëshmi ekspertizë dhe çështje gjyqësore
Shërbimet tona të vlerësimit të bisneseve

 • Analiza të qarkullimit të parasë së gatshme dhe llogarive në fundvit
 • Ripërtëritje të Korporatave
 • Vlerësime të sigurimeve
 • Çështje gjyqësore dhe kompensim
 • Sigurim të kredisë
 • Shitblerje bizneseve
 • Shitje dhe blerje të pronave
 • Blerje dhe shkrirje mes kompanive
 • Vlerësimi i njësive/aksioneve
Shërbimet tona të vlerësimit të zhvillimit rezidencial, komercial dhe industrial

 • Vlerësime të vendbanimeve të përballueshme dhe sociale
 • Vlerësim të aseteve
 • Vlerësime të fondeve zhvillimore
 • Vlerësim dhe konsulencë të portfolios së investimeve
 • Studime të shfrytëzimit të tokës
 • Çështje gjyqësore & dëshmi eksperte
 • Analiza & zbërthim të vlerësimit
 • Raporte të fizibilitetit
Shërbimet tona të vlerësimit të pajisjeve dhe makinerive

 • Identifikimi i pasurive që do të vlerësohen
 • Përcaktimi i qëllimit të vlerësimit të pajisjeve
 • Vendosja e datës së vlerësimit të pajisjeve për vlerësimin
 • Përcaktimi i koncepteve dhe qasjeve të përshtatshme që do të përdoren gjatë vlerësimit
 • Përcaktimi i llojit të studimit të vlerësimit për t’u plotësuar
 • Përzgjedhja e llojit të raportit të vlerësimit të pajisjeve që do të ofrohet
 • Kontrollimi i disponueshmërisë së të dhënave dhe informacioneve